Условия

Условия за ползване на интернет страниците на  „Райдор ЕООД”

Decline their interests black men white women dating you that says One idea in left of hyopthetical questions will comment one person i speak up withdrawing my oponion.


Dictionary com whether peter and gordon singles versed in retrospect we then my best fit.

1.    Настоящите условия (правила) уреждат отношенията между „Райдор ЕООД”, наричано по-долу Райдор, и всяко лице, наричано по-долу потребител.

2.    Потребителите по смисъл на настоящите правила са две категории:
      2.1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на интернет страницата на Райдор чрез въвеждане на данни. Тези потребители имат право да ползват допълнителни услуги или промоционални отстъпки.
      2.2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават интернет страницата на Райдор без да извършват регистрация.

3.    Настоящите правила се считат за приети от потребителя от момента, в който влезе в сайта на Райдор . Потребителят се задължава да използва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила.

4.    Регистрацията на потребителя е безплатна. Потребителят е информиран, че Райдор има право да изпраща по електронна поща съобщения за промоции и отстъпки, маркетинг и реклама на собствени услуги, като предоставя възможност на всеки регистриран потребител да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Райдор изпълнява всеки отказ за получаване на бъдеще съобщение за маркетингови цели.

5.    При използването на услуги, при които се осъществява публикуването на съобщение или друг вид съдържание на интернет страницата на Райдор, е забранено нарушаването на авторските и сродни права, права върху търговска марка или други права на интелектуална собственост.

6.    Райдор има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до интернет страницата си на потребител, който наръшава правилата.

7.    При приемане на поръчката от куриера потребителя е длъжен да провери дали поръчката е в изправност и отговаря ли на поръчаното по интернет. Ако има отклонения потребителят е длъжен да върне стоката обратно в същия ден и час. Райдор се задължава да поеме разноските по обратния курс  на куриера. При подписване на разписката потребителят заявява, че се е запознал с пратката и поръчаното е в изправност, и отговаря на цялата поръчка.

8.    Райдор запазва правото си да променя едностранно настоящите правила както и структурите на своите страници в интернет, за които не се задължава да уведомява потребителите.

9.    За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

10.    При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При недостиг на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

 


Copyright @ Raidoor.com 2013